Ruchy i wspólnoty

Informator Archidiecezji Krakowskiej
wspólnoty i organizacje

Oddajemy w Wasze ręce przewodnik po tym, co stanowi rzeczywistość naszego Kościoła: wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, fundacje i bractwa działające na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Zabrane informacje pozwolą Wam dostrzec bogactwo i różnorodność ruchów funkcjonujących w obrębie krakowskiego Kościoła. Pomogą także odnaleźć własne miejsce dla dalszego wzrostu w wierze i budowania osobistej relacji z Bogiem.

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej
główna siedziba: ul. Franciszkańska 3 w Krakowie
adres mailowy: diakkrakow@wp.pl

charyzmat: Na mocy sakramentu chrztu św. i bierzmowania aktywnie współuczestniczyć z biskupami i kapłanami w odpowiedzialności za życie Kościoła i za głoszenie Dobrej Nowiny poprzez odnawianie siebie, własnego środowiska, wspólnoty wierzących, aby treścią Ewangelii przepojone zostało myślenie, kryteria ocen i normy działania człowieka.

Adoratorki Najświętszego Serca Pana Jezusa
główna siedziba: ul. Ułanów 46/60 w Krakowie
adres mailowy: emilia.plonka@interia.pl

charyzmat: Służba bliźnim poprzez ukazywanie miłości Serca Jezusowego. Członkinie Stowarzyszenia realizują ten cel przez: wierność Ewangelii w najrozmaitszych warunkach życia codziennego uczestnicząc w powszechnej misji Kościoła + życie według rad ewangelicznych i przez ofiarę + oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagubionych pod względem religijnym + otaczanie opieką ludzi chorych i ich rodzin a zwłaszcza ludzi w podeszłym wieku + otaczanie opieką osoby przeżywające śmierć swoich bliskich a zwłaszcza wdów przeżywających śmierć swoich mężów + odwiedzanie chorych w ich domach oraz w szpitalach + uświęcanie „trzeciego wieku” + duchową troskę o świętość kapłanów oraz o nowe powołania do Bożej służby w Kościele.

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
główna siedziba: ul. Krowoderska 16 w Krakowie
spotkania: pierwsze piątki m-ca, g. 20:30
adres mailowy: siostry@wizytki.pl
adres internetowy: www.wizytki.pl

charyzmat: Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest odpowiedzią wrażliwych serc na skargę Pana Jezusa: Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną? Jej członkowie obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród zwykłych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć, wynagradzać i ofiarować Panu Jezusowi samotnemu w tabernakulum swoje codzienne życie, a nade wszystko swoją wspaniałomyślną i wierną miłość. Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa: wprowadza swoich członków w kult Bożego Serca + pragnie dopomagać im w poświęceniu się miłości Boskiego Odkupiciela + zachęca do wypełnienia obowiązku wynagrodzenia + rozbudza i pogłębia nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu + prowadzi do doskonałości chrześcijańskiej i uczy większej miłości bliźniego.

Bractwo św. Zofii czyli Mądrości Bożej
główna siedziba: ul. św. Marka 10 w Krakowie (Kościół św. Marka Ewangelisty)
adres mailowy: bractwo@bractwozofii.pl
adres internetowy: www.bractwozofii.pl

charyzmat: W świetle Statutów sensem istnienia Bractwa jest posługa Chrystusowi obecnemu w Liturgii i Jego spotkaniu z ludźmi poprzez wspomaganie kapłanów w ich przekazie wiary dokonywanym w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Spotykając Chrystusa obecnego w liturgii, członkowie Bractwa pragną przekazać ten dar innym ludziom, zwłaszcza katechumenom, młodzieży i dzieciom. W trosce o apostolską płodność swej chrześcijańskiej dojrzałości uczą się więc nade wszystko sposobów przebywania z Obecnym i tą umiejętnością się dzielą. Do zadań Bractwa należy troska o katechumenat. Członkowie Bractwa podejmują również działania na rzecz świątyni i wspólnoty liturgicznej, dbają o formację ministrantów i lektorów oraz o kształt liturgii. Dążą do rozwoju kultu i kanonizacji bł. Michała Giedroycia.

Bractwo Świętych Aniołów Stróżów
spotkania: każdy wtorek po Mszy o g. 19:00
główna siedziba: ul. św. Skałeczna 15 w Krakowie
adres mailowy: bractwo.aniolow@gmail.com

charyzmat: Szerzenie kultu Aniołów Stróżów, czyli wyrażanie szacunku dla ich obecności i wdzięczności za ich opiekę nad nami w ciągu całego naszego życia + Modlitwa w trudnościach życiowych, szczególnie modlitwa za chorych i umierających + Propagowanie chrześcijańskiego modelu rodziny + Walka ze współczesnymi zagrożeniami, takimi jak zniewolenia, okultyzm, sekty, niszczycielskie subkultury ora pomoc ludziom dotkniętym tymi zagrożeniami + Uwrażliwienie na chrześcijański szacunek dla ciała ludzkiego za życia i po śmierci.

Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni
główna siedziba: ul. Bronowicka 73 w Krakowie
adres mailowy: fundacja@glosnapustyni.pl
adres internetowy: www.glosnapustyni.pl

charyzmat: Służba Głosu na Pustyni została powołana, aby wzmocnić cztery płaszczyzny dla wzrostu Ciała Chrystusa: + Boże Słowo, czyli promowanie biblijnych treści jako fundamentalnych dla życia chrześcijanina; pogłębianie zrozumienia oraz pomoc osobom indywidualnym, wspólnotom oraz parafiom w praktycznym zastosowaniu Bożego Słowa w codziennym życiu + Jedność Chrześcijan – pogłębianie zrozumienia własnej tożsamości, jako części Ciała Chrystusa; wzmacnianie dialogu ekumenicznego + Izrael – pogłębianie zrozumienia problematyki Izraela w kontekście Starego i Nowego Testamentu oraz poczucia własnej tożsamości przez pryzmat Izraela; służba Żydom, aby naród wybrany mógł poznać Jezusa + Powtórne Przyjście Jezusa – wzmacnianie liturgicznego zawołania „Oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.

Domowy Kościół – Gałąź Rodzinna Ruchu Światło-Życie
główna siedziba: ul. Wiślna 12/6 w Krakowie
adres internetowy: www.rdk.krakow.pl

charyzmat: Domowy Kościół jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło – Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło–Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Eguipes Notre–Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli wspólną drogę małżonków do Boga. Pomaga małżeństwom na drodze pogłębiania ich chrześcijańskiej dojrzałości. Pomaga małżeństwom zagrożonym rozbiciem i chroni małżonków od życia obok siebie. Pomaga małżeństwom i rodzinom, będącym w jakiejkolwiek trudnej sytuacji. Kształtuje swoich członków w duchu formuły jedności „Światło-Życie”, doprowadza do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Małżeństwa DK aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła lokalnego (parafii i diecezji). Podejmują służbę na rzecz moralnej odnowy Narodu, zwłaszcza przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka i troskę o obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz uczestniczą w misji Kościoła powszechnego, zwłaszcza w dziele ewangelizacji małżeństw.

Droga Neokatechumenalna
adres mailowy: jac.jedrzejewski@gmail.com

charyzmat: Droga Neokatechumenalna została określona przez Ojca Świętego Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważne dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych (List Ogniqualvolta, 30.08.1990). Do jej istoty należy realizacja wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałe wychowanie wiary, jako służba biskupowi danej diecezji. Droga Neokatechumenalna urzeczywistnia swoją naturę poprzez zespół dóbr duchowych: (a) katechumenat dla już ochrzczonych, zawierający wszystkie fazy, jakie w Kościele pierwotnym przechodzili katechumeni przed przyjęciem sakramentu Chrztu, (b) stałe wychowanie wiary, służące pojedynczym osobom oraz całym wspólnotom w dojrzewaniu ich miłości do Boga i do braci oraz w otwartości na świat, (c) katechumenat dla nieochrzczonych oraz (d) służbę katechezie.

Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych
główna siedziba: ul. Nazaretańska 1 w Krakowie
spotkania: drugie soboty m-ca, g. 16:00
adres mailowy: duszpasterstwo@abrahamisara.pl
adres internetowy: www.AbrahamiSara.pl

charyzmat: Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych jest wspólnotą skupiającą małżeństwa mające problem z poczęciem dziecka. Ma za zadanie wspierać je w ich cierpieniu, pomagać w dokonywaniu wyborów dalszej drogi życiowej (leczenie, adopcja, inne formy zaangażowania). Najważniejszym jednak celem jest wzajemne wspieranie się w wierze, zaufaniu Bogu, który nie obdarza nas potomstwem, próby odpowiedzi na pytanie dlaczego tak jest. Modlimy się razem i za siebie, dzielimy świadectwem życia, radościami i smutkami. Wspieramy w wędrowaniu drogą zgodną z nauczaniem Kościoła. Spotykamy się w przyjaznym domu Sióstr Nazaretanek, które modlą się za nas i otaczają opieką.

Equipes Notre-Dame
główna siedziba: 49 rue de la Glacière 75013 Paris, Francja
adres mailowy: hj.sala@poczta.onet.pl
adres internetowy: www.end.org.pl

charyzmat: Celem ruchu jest pomaganie małżeństwom w odkrywaniu i realizowaniu w życiu wszystkich wymiarów sakramentu małżeństwa, pozostając w wierności nauczaniu Kościoła. END, jako „ruch formacji duchowej i odnowy, pomagają swoim członkom w rozwijaniu w sobie miłości Boga i bliźniego; wzywają do wzajemnej pomocy braterskiej, aby ich członkowie mogli, osobiście i wraz ze współmałżonkiem, przyjmować realia życia małżeńskiego, rodzinnego, zawodowego i społecznego zgodnie z wolą Bożą; rozbudzają w małżeństwach świadomość ich misji ewangelizacyjnej w Kościele i w świecie poprzez dawanie świadectwa miłości małżeńskiej…”. Świętość w małżeństwie jest świętością normalnego życia przeżywanego w jedności z Bogiem, przeżywanego dla Boga, a tym samym całkowicie dla drugiego człowieka – współmałżonka, dziecka.

Franciszkański Zakon Świeckich
główna siedziba: ul. Loretańska 11 w Krakowie
adres mailowy: kbronarski@essystem.pl
adres internetowy: www.fzs.kapucyni.krakow.pl

charyzmat: Reguła i życie Franciszkanów Świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Franciszkanie świeccy, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsce.

Fundacja im. św. Jana Kantego
główna siedziba: ul. Orla 82 w Krakowie
spotkania: pierwsze piątki m-ca, g. 18:30 (kościół św. Floriana)
adres mailowy: fundacja@jankanty.net
adres internetowy: www.jankanty.net

charyzmat: Pomoc uzdolnionej młodzieży w zdobyciu wykształcenia i rozwinięciu talentów otrzymanych od Stwórcy, by mogli jako katolicy służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Fundacja pomaga uzdolnionym katolikom, zjednoczonym we wspólnocie miłości i apostolskiej jedności z Papieżem, w kształtowaniu dojrzałej osobowości opartej na Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa w każdej dziedzinie życia człowieka w jego środowisku, pracy, domu i wypoczynku. Szerzenie ducha solidarności wśród członków Fundacji oraz pomoc w formacji chrześcijańskiej i społecznej nowych stypendystów przez starszych członków Fundacji jako wyraz wdzięczności Panu Bogu i świętemu Kościołowi rzymskokatolickiemu. Misją Fundacji jest budowanie solidnych zasobów ludzkich, organizacyjnych Fundacji, które pomogą jej w rozwoju i wypełnianiu misji.

Grupy Apostolskie Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej (GA RAM)
główna siedziba: ul. Wiślna 12/7 w Krakowie
adres mailowy: biuro@grupyapostolskie.pl
adres internetowy: www.grupyapostolskie.pl

charyzmat: Charyzmatem Grup Apostolskich RAM jest tworzenie młodzieżowych wspólnot parafialnych – grup apostolskich, w których młodzież uczy się chrześcijańskiego stylu życia, nabiera umiejętności i odwagi prowadzenia rozmów religijnych, uczy się uzasadniania własnej postawy chrześcijańskiej, uczy się patriotyzmu a także zwykłej pomocy drugiemu człowiekowi. Grupa Apostolska jest więc szkołą chrześcijańskiego życia. Dodatkiem do całości są rekolekcje zimowe i wakacyjne, które są kwintesencją całorocznej pracy w parafii a także duchowym pokarmem dla człowieka spragnionego bliższego kontaktu z Bogiem.

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
główna siedziba: ul. Wiślna 12/7 w Krakowie
adres mailowy: koordynacja@cracow.biz
adres internetowy: www.odnowa.org

charyzmat: Odnowa w Duchu Świętym to wszystko, co sprawia Duch Święty w wierzących w Chrystusa dla ożywienia i wzrostu Kościoła. Uczestniczy w niej każdy, kto otwiera się na Ducha Świętego i współpracuje z NIM w dziele czynienia Kościoła „czystym i bez skazy” (por. Ef 5,27). Taki chrześcijanin całym swoim jestestwem zmierza do Ojca, który jest w niebie. Każdego dnia stara się naśladować coraz bardziej Jezusa jako swojego Pana i Mistrza. Wszystko zaś czyni w mocy Ducha Świętego, świadcząc i służąc we wspólnocie i wobec świata. Odnowa w Duchu Świętym przybiera różne formy. Najczęstszą są grupy modlitewne i wspólnoty, w których ma miejsce uwielbienie Boga, wspólna modlitwa, modlitwa wstawiennicza, formacja, doświadczenie Kościoła jako wspólnoty. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty.

Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”
główna siedziba: ul. Garbarska 9 w Krakowie
adres mailowy: malopolski@civitaschristiana.pl
adres internetowy: www.civitaschristiana.pl

charyzmat: Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu
o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową, a w szczególności: + ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju + przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa + kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Cele te stowarzyszenie realizuje poprzez formację ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów: religijno – moralnego, wspólnotowego, intelektualnego, społecznego i patriotycznego.

Katolickie Stowarzyszenie EnChristo
główna siedziba: Brody 361, Kalwaria Zebrzydowska
adres mailowy: inchrist@iap.pl
adres internetowy: www.enchristo.pl

charyzmat: Celem istnienia EnChristo jest odbudowa i odnowa Kościoła w Europie Centralnej i Wschodniej. Dążymy do międzynarodowej współpracy katolików w tym dziele poprzez międzynarodową współpracę katolików zmierzamy do ukształtowania ewangelizacyjnie i misyjnie ukształtowanej duchowości rodzin, małżeństw i osób samotnych. Ostatecznym celem jest formacja ewangelizatorów. Zmierzamy do takiego wyposażenia wszystkich członków Kościoła, aby możliwa była realizacja jego misji, jako wspólne dzieło całego Ciała – tak aby świat uwierzył.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
główna siedziba: ul. Wiślna 12/7 w Krakowie
adres mailowy: k.kucik@krakow.ksm.org.pl
adres internetowy: www.krakow.ksm.org.pl

charyzmat: Kształtowanie młodych ludzi na dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Te nasze działania wynikają także z wciąż pogłębianej duchowości eucharystycznej każdego członka KSM-u.

Międzynarodowy Ruch „Wiara i Światło”
główna siedziba: 3 rue du Laos – 75015 Paris, Francja
adres mailowy: lehawa@o2.pl
adres internetowy: www.wiaraiswiatlo.pl

charyzmat: „Wiara i Światło” jest ruchem wspólnotowym. W centrum tych wspólnot znajdują się osoby w różnym wieku i w różnym stopniu dotknięte upośledzeniem umysłowym. Są one otaczane przez swoje rodziny i przyjaciół, głównie młodych. „Wiara i Światło” daje osobom z upośledzeniem umysłowym możliwość poznania i wykorzystania swoich darów oraz odkrycia radości, jaką niesie przyjaźń. Rodzicom daje wsparcie w ich doświadczeniu i pomaga im lepiej dostrzec wewnętrzne piękno ich dziecka. Wielu z nich z kolei staje się źródłem siły i punktem oparcia dla innych rodzin rozbitych wewnętrznie na skutek cierpienia oraz codziennych trudności. Dzięki osobom z upośledzeniem umysłowym również i przyjaciele mogą zrozumieć, że istnieje także inny świat niż świat rywalizacji, pieniędzy i materialnych przyjemności; że ci, którzy są słabi i ogołoceni, mogą poprowadzić ich do innego świata: delikatności, zdolności słuchania i wierności. Wspólnoty te nie są wspólnotami życia, ale wspólnotami, których członkowie spotykają się w regularnych odstępach czasu, budując między sobą coraz głębsze więzi przez dzielenie się swoimi trudnościami i nadziejami, przez wspólne świętowanie, modlitwę i Eucharystię lub inne obrzędy religijne. Wspólnoty te skupiają zazwyczaj około trzydziestu osób.

Misyjny Ruch Młodych TUCUM
główna siedziba: ul. Skośna 4 w Krakowie
adres mailowy: ruchtucum@gmail.com
adres internetowy: www.kombonianie.pl

charyzmat: TUCUM jest chrześcijańskim ruchem związanym z Misjonarzami Kombonianami. Jest to ruch misyjny, zatem szczególne miejsce zajmuje w nim działalność na rzecz misji, wspieranie misjonarzy poprzez modlitwę oraz różne akcje charytatywne i informacyjne. Niektórych z nas, nasz Ruch, prowadzi do wyjazdu na misje, aby tam dzielić życie i wiarę z „najbiedniejszymi i najbardziej opuszczonymi”. Naszym znakiem rozpoznawczym jest czarna obrączka będąca symbolem jedności z ubogimi, walki z uciskiem społecznym i pragnieniem sprawiedliwości. Jako młodzi chrześcijanie jesteśmy świadomi, że Jezus posyła nas w świat jako swoich misjonarzy do tych którzy są blisko, tuż obok nas i do tych którzy są daleko na misjach w Afryce czy Ameryce Łacińskiej. Tymi wszystkimi działaniami staramy się zmienić świat wokół nas.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej / Świeccy Pomocnicy w Udzielaniu Komunii Świętej
główna siedziba: ul. Wiślna 12/6 w Krakowie
adres mailowy: janusz.szarek@op.pl
adres internetowy: www.nszafarze.org

charyzmat: Głównym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest zanoszenie Komunii Świętej ludziom chorym i starszym w niedzielę i święta do ich domów. Nadzwyczajni szafarze mogą za wyraźną zgodą kapłanów pomagać w czasie Mszy św. udzielać wiernym Komunii św., ale tylko wtedy, gdy przystępuje do niej duża liczba wiernych, a nie ma dostatecznej liczby zwyczajnych szafarzy, albo, gdy są oni w tym czasie zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub nie pozwala im na to stan zdrowia czy podeszły wiek, a wskutek braku wyświęconych szafarzy rozdzielanie Komunii św. nadmiernie by się przedłużyło. W wypadku konieczności, nadzwyczajnemu szafarzowi można powierzyć dokonanie wystawienia i schowania Najświętszego Sakramentu do adoracji przez wiernych, zarówno w puszcze jak i w monstrancji, jednak bez możliwości udzielania błogosławieństwa. W wypadku braku szafarzy zwyczajnych, nadzwyczajny szafarz Komunii św. może udzielić wiatyku umierającym.

Namarka
adres mailowy: namarka@namarka.pl

charyzmat: Jesteśmy wspólnotą rodzin, osób samotnych, niepełnosprawnych, której celem jest wzajemne wspieranie się w pogłębianiu wiary w Jezusa Chrystusa. Wywodzimy się ze wspólnot młodzieżowych, Braterstwa Niepełnosprawnych i duszpasterstwa akademickiego. Trwamy razem ponad 20 lat, naszym opiekunem duchowym był ks. Grzegorz Ryś. Wspólnota gromadzi się na rozważaniu Pisma Świętego, comiesięcznej Eucharystii, rekolekcjach i rodzinnych wakacjach, a ponadto posługuje osobom niepełnosprawnym. Stałym elementem naszej formacji jest uczestnictwo w Pielgrzymce Krakowskiej. Pozostawiając wolność wyboru formy i stopnia zaangażowania, motywujemy się wzajemnie do realizacji „wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego”.

Pallotyńska Wspólnota Ewangelizacyjna
główna siedziba: ul. Bulwarowa 15 w Krakowie
spotkania: każdy wtorek, g. 20:00
adres mailowy: tomfil3@gmail.com

charyzmat: Wspólnota jest na etapie rozpoznawania charyzmatu. Została założona w listopadzie 2010 roku po Seminarium Wiary, które prowadziła Szkoła Nowej Ewangelizacji z Otwocka. Formujemy się w duchu Szkoły Nowej Ewangelizacji.


Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
główna siedziba: ul. Krowoderska 24/1 w Krakowie
adres mailowy: biuro@pro-life.pl
adres internetowy: www.pro-life.pl

charyzmat: Wspiera Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, działa edukacyjnie, niesie pomoc samotnym matkom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Pustynia w Mieście
spotkania: środy, g. 19:15
adres mailowy: pawel.kwater@op.pl
adres internetowy: www.pustyniawmiescie.pl

charyzmat: „Pustynia w mieście” tworzy taką przestrzeń dla ludzi, by każdy kto chce mógł doświadczyć prawdy o sobie, o swoim ubóstwie i bezradności, jakie wynikają z pokładania ufności w sobie, a jednocześnie doświadczyć Bożej mocy i miłości. Członkowie „Pustyni w mieście” starają się szczególnie być otwarci na człowieka i problemy, jakimi żyje miasto. W miarę swoich możliwości niosą pomoc w wymiarze materialnym czy duchowym. „Pustynia w mieście” ma być nieprzerwanym wołaniem do Boga we wszystkich sprawach jakimi żyje miasto, służąc modlitwą wstawienniczą. Cechą charakterystyczną duchowości Wspólnoty jest duch Karmelu, którego cel pokrywa się z celem każdej świętości i każdej duchowości: miłować Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją mocą, a swego bliźniego, jak siebie samego.

Ruch „Mężczyźni św. Józefa”
główna siedziba: ul. Zamoyskiego 2 w Krakowie
spotkania: trzecia środa m-ca, po Mszy o 18:30
adres mailowy: alewek@mezczyzni.net
adres internetowy: www.mezczyzni.net

charyzmat: • budzenie męskich serc • pomoc w odkrywaniu roli mężczyzn w rodzinie, Kościele, społeczeństwie •wspieranie rozwoju duchowego mężczyzn •promowanie życia wg priorytetów (Bóg, żona, dzieci, inne zaangażowania), wspieranie mężczyzn w ich zachowywaniu • formacja do podejmowania odpowiedzialności za rodzinę (żonę i dzieci) •wzmacnianie męskiego pierwiastka w Kościele • budzenie zapału oraz gorliwości dla Boga i rodziny

Ruch Światło – Życie
główna siedziba: ul. Wiślna 12/6 w Krakowie
adres mailowy: dsl@oaza.diecezja.krakow.pl
adres internetowy: www.krakow.oaza.pl

charyzmat: Cel i program Ruchu wyrażają najkrócej greckie słowa (światło) i (życie), wpisane w znak krzyża i formuła „Światło-Życie”, oznaczająca jedność światła danego od Boga i życia, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia. Formacja podstawowa w Ruchu Światło-Życie jest oparta na „Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych” i rozpoczyna się od ewangelizacji (indywidualnej bądź przez rekolekcje: ewangelizacyjne lub stopnia podstawowego) prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela (Oaza Nowego Życia I stopnia) i do włączenia się w grupę formacyjną uczniów Chrystusa. Pierwszy etap deuterokatechumenatu realizowany według „Drogowskazów Nowego Człowieka”, czyli „Dziesięciu kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej” prowadzi do uczestnictwa w Oazie Nowego Życia II stopnia. Rozpoczęta w niej inicjacja liturgiczna jest kontynuowana w drugim etapie formacji, w którym istotnym elementem jest przeżycie Triduum Paschalnego w formie rekolekcji i odnowa przymierza chrztu świętego. Trzeci etap formacji – mistagogiczny – obejmuje pogłębienie eklezjologiczne (Oaza Nowego Życia III stopnia) i odkrywanie swojego miejsca w Kościele w różnorakiej posłudze diakonijnej. Na każdym z etapów formacja odbywa się przez systematyczną indywidualną pracę uczestnika, przez cotygodniowe spotkania w małej grupie z animatorem oraz przez uczestnictwo w dniach wspólnoty Ruchu. Cechą charakterystyczną tej formacji jest wychowanie do liturgii i przez liturgię. Na tym fundamencie oparte są szczegółowe programy formacyjne odpowiednie dla wieku i stanu.

Ruch Światło-Życie NA MIASTECZKU
główna siedziba: ul. Misjonarska 37 w Krakowie
spotkania: każda środa, po Mszy o 20:00 (Kawiarenka na Poddaszu)
adres mailowy: edyta.jachymiak@gmail.com
adres internetowy: www.namiasteczku.org

charyzmat: Nasza wspólnota jest częścią DA „Na Miasteczku”. Gromadzi studentów, którzy na czas studiów zamieszkali w Krakowie i tu chcą się rozwijać tak intelektualnie jak i duchowo. Życie naszej wspólnoty jest wyznaczane przez charyzmat Ruchu Światło Życie. Co to znaczy? Swoją wiarę pogłębiamy przez codziennie czytanie, odkrywanie i modlitwę Słowem Bożym, uczestnictwo w Eucharystii oraz spotykanie się w małych grupach, by pogłębiać swoją wiarę, zadawać pytania i poznawać siebie tzn. Kościół. Wciąż szukamy okazji, by służyć, dlatego tworzymy diakonie czyli grupy, które podejmują konkretne tematy i zadania w całym duszpasterstwie. We wspólnocie umacniamy się do tego, aby na co dzień, w środowisku w którym żyjemy, pokazywać swoim życiem, że Chrystus jest Panem, a Jego Słowo jest światłem naszego życia.

Sala Na Górze
adres mailowy: salanagorze@gmail.com

charyzmat: Zorganizowaliśmy ostatnio cykl katechez o Kościele: Kościół w pięciu wymiarach. Chcemy takie katechezy organizować wespół z innymi grupami dla całego miasta. Marzymy o otworzeniu chrześcijańskiej kawiarni w centrum, która byłaby miejscem spotkania, dialogu i dawania świadectwa. Chcemy spotykać ze sobą ludzi, rozeznawać potrzeby jakie są w naszym Kościele i wspólnymi siłami realizować dzieło ewangelizacji.

Salezjański Wolontariat Misyjny „MŁODZI ŚWIATU”
główna siedziba: ul. Tyniecka 39 w Krakowie
adres mailowy: wolontariat@swm.pl
adres internetowy: www.swm.pl

charyzmat: Najważniejszym celem SWM Młodzi Światu jest realizacja słów Chrystusa „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” oraz „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili”. Mając w pamięci i sercu to wezwanie, podążamy misyjnymi ścieżkami wszędzie tam, gdzie drugi człowiek potrzebuje naszej pomocy. Nasi wolontariusze pracują w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji oraz Europy Wschodniej. Poza aktywną pomocą w krajach Globalnego Południa, prowadzimy także szeroką działalność w Polsce. Nasze główne działania w kraju to prowadzenie animacji misyjnej, formacja i przygotowanie wolontariuszy do wyjazdów misyjnych, zbieranie funduszy na realizację projektów pomocowych, a także przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat misji. W tym celu organizujemy niedziele misyjne, prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży w Parku Edukacji Globalnej – „Wioski Świata”, wydajemy publikacje, tworzymy filmy i podejmujemy szereg inicjatyw promujących i wspierających misje.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
adres mailowy: srk@diecezja.pl
adres internetowy: www.srk.diecezja.pl

charyzmat: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej powstało w 1992 r. Jego działalność obejmuje inicjatywy zmierzające do współpracy z rodzinami i niesienia im pomocy poprzez popularyzowanie wiedzy z zakresu współczesnej teologii rodziny jak i kształtowanie postaw chrześcijańskich. Do zadań Stowarzyszenia należy podejmowanie inicjatyw mających na celu pomoc rodzinie: + troska o rozwój osoby ludzkiej, o zachowanie życia ludzkiego od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju + praca wychowawcza (świetlice, organizowanie kolonii i obozów) wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym oraz podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego w parafii + niesienie pomocy materialnej i prawnej rodzinom (poradnie), samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji + organizacja prelekcji, sympozjów, rekolekcji formacyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodziny + podejmowanie interwencji w parlamencie, u władz wykonawczych szczebla centralnego i lokalnego na rzecz rodziny.

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego – Dzieło Maryi (Ruch Focolari)
główna siedziba: ul. Łanowa 32 w Krakowie
adres mailowy: focfempl@rubikon.pl
adres internetowy: www.focolare.pl

charyzmat: Jedność z Bogiem i drugim człowiekiem czyli realizowanie testamentu Jezusa „Aby wszyscy stanowili Jedno” na fundamencie życia według Ewangelii. Tę jedność czyni możliwą obecność Jezusa zgodnie ze zdaniem Ewangelii „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20).To Jezus obecny we wspólnocie, dzięki miłości wzajemnej, jest podstawą charyzmatu. Duchowość wspólnotowa pomaga członkom Ruchu otwierać się na drugiego człowieka i stawać się zaczynem braterstwa i jedności w swoich środowiskach: w rodzinie, wśród młodych, w miejscach pracy, parafiach, w wymiarze ekumenicznym, w kontaktach z wyznawcami innych religii oraz ludźmi dobrej woli. Charyzmat jedności przenika w ten sposób do świata edukacji, medycyny, ekonomii, polityki kultury, mediów.

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „SURSUM CORDA”
główna siedziba: Kraków – Podgórze, ul. Zamoyskiego 56
spotkania: każdy wtorek, ok. godziny 19:15 (po mszy parafialnej o 18:30).
adres mailowy: krakow.sne@gmail.com

Nasza misja:
Pomoc osobom poszukującym, opuszczonym, oddalonym od Boga osobiście spotkać Chrystusa i stać się ludźmi wierzącymi.
Nasz cel:
Wzrost w Chrystusie i przynoszenie owoców.

Aby osiągnąć ten cel proponujemy proces wzrostu w 5 wymiarach:
1. Osobiste spotkanie z Jezusem.
2. Droga formacji ucznia. Jest to wzrost na drodze nowego życia.
3. Braterskie relacje. Życie chrześcijańskie nie jest możliwe poza wspólnotą. Uczeń Chrystusa, aby wzrastać potrzebuje wspólnoty.
4. Służba. Bycie we wspólnocie to także zaangażowanie się w służbę innym.
5. Ewangelizacja. Uczeń, w miarę jak poznaje i miłuje swojego Pana, doświadcza potrzeby dzielenia się z innymi swoją radością bycia posłanym. Uczeń Chrystusa to jednocześnie misjonarz.

Nasze cele realizujemy przez:

  • spotkania w małych grupach,
  • spotkania całej wspólnoty raz w tygodniu (wtorki godzina 19.15),
  • programy weekendowe (Kursy SNE: Kurs Nowego Życia, Kurs Emaus, Kurs Jan, Jezus w czterech Ewangeliach, szkolenia, spotkania tematyczne, np. Dzielne Niewiasty),
  • zaangażowanie ewangelizacyjne, diakonie.

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła
główna siedziba: ul. Centralna 46, Krasiłów (Ukraina)
adres mailowy: szkolamaryi.knt@gmail.com
adres internetowy: www.szkolazycia.info

charyzmat: Nasza szkoła jest formacyjną propozycją dla osób indywidualnych oraz wspólnot, prowadzącą przez 6 letni cykl formacyjny. Czerpiemy z różnych duchowych doświadczeń Kościoła (Światło-Życie, Odnowa Charyzmatyczna, św. Franciszek, AA i inne). Założona przez kapucyna o. Piotra Kurkiewicza w 1998 roku na Ukrainie. Działanie oparte jest o 4 sesje rocznie: weekendowe (jesień, zima, wiosna) oraz 10 dniowe latem. Ponadto prowadzimy centra rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, proponujemy „Rok dla Jezusa”, czyli szkołę misyjną oraz program sesji dla młodzieży. Szkoła jest czymś więcej niż propozycją rekolekcji, pełni rolę integrującą i inspirującą różne środowiska w skali lokalnej, ale także międzynarodowej oraz między obrządkowej, przynosząc tym samym doświadczenie żywego i dynamicznego Kościoła.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza
główna siedziba: ul. Fatimska 17 w Krakowie
adres mailowy: zarząd@hospicjum.org

charyzmat: Towarzyszenie ludziom nieuleczalnie chorym, będącym w ostatnim okresie ziemskiego życia.

Wspólnota bł. Jana Pawła II „TOTUS TUUS”
adres mailowy: atszczes@cyf-kr.edu.pl

charyzmat: Jest to młoda wspólnota, której „Zasady życia” zatwierdził Ks. Kard. Stanisław Dziwisz dnia 25 stycznia 2011 na okres trzech lat. Wspólnotę tworzą osoby, które po ukończeniu formacji w Szkole Modlitwy Jana Pawła II, uznały, że chcą bardziej świadomie żyć według zasady „totus Tuus”, wzajemnie się ubogacać na tej duchowej drodze wiary, a także włączać się razem w dzieło ewangelizacji, które prowadzi Kościół.

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”
główna siedziba: „Wzgórze Miłosierdzia” – Centrum Ewangelizacji i Modlitwy, Stryszawa 589
adres mailowy: stryszawa@galilea.pl
adres internetowy: www.galilea.pl

charyzmat: Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, która narodziła się w 1992 r. we wsi Stryszawa – Siwcówka, koło Suchej Beskidzkiej, w województwie małopolskim, w Archidiecezji Krakowskiej, gdzie mieści się jej główna siedziba – Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Wspólnota rozwija się dzięki łasce Ducha Świętego, który daje nam moc do osobistego nawrócenia i służby dla zmartwychwstania innych.

Wspólnota Emmanuel
adres mailowy: bielawscy@ emmanuel.info.pl
adres internetowy: www.poludnie.emmanuel.info.pl

charyzmat: “Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna…” (Iz 7, 14 i Mt 1, 23) – całe powołanie Wspólnoty zamyka się jej nazwie – “Emmanuel”, “Bóg z nami”. Aby nieść zbawienie ludziom, Chrystus -Emmanuel przyszedł na świat, stał się bliski nam, stał się człowiekiem. Dla członków Wspólnoty “być Emmanuelem” na podobieństwo Chrystusa to żyć w jedności z Bogiem w świecie, zaakceptować życie proste w duchu ubóstwa, wziąć Maryję do siebie oraz uczestniczyć w misji Kościoła. Łaska Emmanuela wypływa ze źródła Eucharystycznej Adoracji Jezusa prawdziwie obecnego między nami. Z tej Adoracji rodzi się Współodczuwanie ze wszystkimi ludźmi, a z niej pragnienie Ewangelizacji najbiedniejszych i tych którzy nie znają Boga.

Wspólnota Góra Oliwna
główna siedziba: ul. Misjonarska 37 w Krakowie
spotkania: każda środa, g. 19:00
kursy Alfa: poniedziałek, g. 19:00 (szczegóły na stronie www)
adres mailowy: a.tompolski@gmail.com
adres internetowy: www.goraoliwna.org

charyzmat: Jest częścią Duszpasterstwa Akademickiego „Na Miasteczku”. Charyzmat: jesteśmy wspólnotą ewangelizacyjną, charyzmatyczną, otwartą. Celem wspólnoty było na początku danie uczestnikom Kursu Alfa możliwości dalszego wzrostu w wierze i posłudze. Obecnie odczytujemy, że Bóg rozszerzył naszą wizję i powołał wspólnotę z uwagi na szerszy cel, jakim jest głoszenie Ewangelii i czynienie uczniów (Mt. 28, 18-20). Jego częścią jest opieka nad Kursami Alfa prowadzonymi w naszym DA i wszystkich miejscach w kraju i na świecie gdzie nasi absolwenci ten program zainicjowali. Deklarujemy ścisłą współpracę ze Szkołą Ewangelizacji En Christo.

Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna SNE św. Filipa
główna siedziba: ul. Tyniecka 39 w Krakowie
adres mailowy: sne.filip@gmail.com
adres internetowy: www.sne-filip.saletyni.pl

charyzmat: Priorytetem w naszej wspólnocie jest modlitwa, zarówno modlitwa indywidualna – Słowem Bożym, jak i wspólnotowa – uwielbienie Jezusa Chrystusa. Spotykamy się w niedużej grupie, dzielimy się doświadczeniem wiary w naszym życiu, wspólnie uczestniczymy w Eucharystii. Raz do roku uczestniczymy w kursach formacyjnych prowadzonych przez SNE. św. Filipa. Sami prowadzimy Kurs Filipa, po którym część osób wstępuje do naszej wspólnoty.

Wspólnota Odnowy Życia Chrześcijańskiego w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem
główna siedziba: ul. Augustiańska 7 w Krakowie
spotkania: każdy piątek, g. 19:00
adres mailowy: liderzy.nj@gmail.com
adres internetowy: www.nowe-jeruzalem.pl

charyzmat: służba uwielbiania Boga i głoszenia, że uwielbianie Go w codziennym życiu i poprzez szczególne akty modlitwy wspólnotowej jest zasadniczym celem życia każdego człowieka + ewangelizacja, czyli zwiastowania Dobrej Nowiny o miłości Boga i łasce odpuszczenia grzechów + posługa modlitwą wstawienniczą; ten charyzmat wypływa z wiary, że właśnie przez Kościół, Jezus pragnie także dzisiaj przynosić uwolnienie z duchowych niemocy, zdrowie i nadzieję.

Wspólnota Przymierza Rodzin „MAMRE”
główna siedziba: ul. Ogrodowa 24/44 w Częstochowie
spotkania: każdy poniedziałek, g. 18:00 (Kościół o. Karmelitów przy ul. Rakowickiej 18)
adres mailowy: krakow@mamre.pl
adres internetowy: www.mamre.pl, www.krakow.mamre.pl

charyzmat: + słuchanie Bożych obietnic i pielgrzymowanie według jego wskazówek + porzucanie polegania na ziemskich zabezpieczeniach i szukanie przede wszystkim królestwa Bożego w swym życiu przez wierzenie, że będą doświadczać opieki i dobroci Ojca z nieba + odkrywanie źródeł nowych uzdrowionych relacji, służenie pomocą rodzinom, aby przyczyniać się do ich odnowy + gościnność + duchowy wzrost przez modlitwę i sakramenty + posługa darami w służbie budowania Kościoła + Maryja Matką i wzorem ewangelizatora.

Wspólnota Ziemia Boga
główna siedziba: ul. Tyniecka 39 w Krakowie
spotkania: każda środa (studenci) i czwartek (post-studenci), g. 19:30
adres mailowy: kontakt@ziemiaboga.pl
adres internetowy: www.ziemiaboga.pl

charyzmat: Wspólnota tworzy środowisko życia chrześcijańskiego, służy modlitwą wstawienniczą,
rozwija charyzmat ewangelizacji przez teatr i modlitwę uwielbienia.

Duszpasterstwa Akademickie

Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
główna siedziba: ul. Świętej Anny 11 w Krakowie
spotkania: każdy poniedziałek, g. 20:30
adres mailowy: krakow.da@gmail.com
adres internetowy: www.da-krakow.pl

Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie BECZKA
główna siedziba: ul. Stolarska 12 w Krakowie
spotkania: każdy poniedziałek, g. 20:30
adres mailowy: ddabeczka@gmail.com
adres internetowy: www.beczka.krakow.dominikanie.pl

Duszpasterstwo Akademickie KARMEL
główna siedziba: ul. Rakowicka 18 w Krakowie
spotkania: każdy wtorek, g. 19:30
adres internetowy: www.rakowicka.pl/da-karmel

Duszpasterstwo Akademickie NA GÓRCE
główna siedziba: ul. Zamojskiego 56 w Krakowie
spotkania: każdy czwartek, g. 20:00 oraz niedziela g.20:00
adres mailowy: tomjcssr@gmail.com

Duszpasterstwo Akademickie NA MIASTECZKU
główna siedziba: ul. Misjonarska 37 w Krakowie
spotkania: każda środa, po Mszy o 20:00 (Kawiarenka na Poddaszu)
Kontakt: http://namiasteczku.org/#kontakt
adres internetowy: www.namiasteczku.org

Duszpasterstwo Akademickie Ruczaj – DAR
główna siedziba: ul. Rostworowskiego 13 w Krakowie
spotkania: każdy wtorek, g. 19:30 (salka przy parafii)
adres mailowy: daruczaj@gmail.com
adres internetowy: www.ruczaj.diecezja.pl/dar

Duszpasterstwo Akademickie SKAŁKA
główna siedziba: ul. Skałeczna 15 w Krakowie
spotkania: każdy czwartek, g. 20:00 (w Piwnicy Akademickiej pod Klasztorem)
adres mailowy: skalka.da@gmail.com
adres internetowy: www.skalka.paulini.pl

Duszpasterstwo Akademickie U BRATA
główna siedziba: os. Dywizjonu 303 nr 63 w Krakowie
spotkania: każda niedziela, g. 19:00
adres mailowy: ubratakrakow@gmail.com

Duszpasterstwo Akademickie U DOBREGO
główna siedziba: ul. Dobrego Pasterza 4 w Krakowie
adres mailowy: duszpasterstwo@udobrego.pl
adres internetowy: www.udobrego.pl

Duszpasterstwo Akademickie U SZCZEPANA
główna siedziba: ul. Sienkiewicza 19 w Krakowie
spotkania: każdy poniedziałek, g. 19:00
adres mailowy: kraka_ksm@gmail.com
adres internetowy: www.kraka.ksm.org.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Mistrzejowicach – „CONFRATERNIA AKADEMICKA”
główna siedziba: os. Tysiąclecia 86 w Krakowie
adres mailowy: atzelazn@cyf-kr.edu.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Nowym Prokocimiu
główna siedziba: ul. Kurczaba 5 w Krakowie
spotkania: każdy czwartek, g. 21:30 (salka w podziemiach akademika A)
adres mailowy: vicdarek@poczta.onet.pl
adres internetowy: www.parafianprokocim.org

Podaj Dalej
główna siedziba: ul. Wężyka 6 w Krakowie
adres mailowy: kardi_@vp.pl